Oldvejen

 

 

 
 

Holbæk syd

 
"Olden" var en Hjælp for den fattig Borger at kunne ved denne Græsning holde en ko eller nogle Faar.
       
       
 
 
 

Nyvangsgården

 
Nyvangsgården er en gammel proprietærgård på 44 ha. Den første gård på stedet var en firlænget bindingsværksgård, som blev opført i 1780 af amtsforvalter Jens With efter udskiftningen i 1777.
Gården har hyppigt været til salg. Blandt ejerne finder man en løjtnant H. Holm, hvis navnetræk ses på gavlene af den tidligere kostald fra 1903 og hestestalden fra 1904, som er de eneste tilbageblevne avlsbygninger fra denne periode.   
Disse to bygninger rummede en besætning på 150 malkekøer, 60 stk. ungkvæg og kalve samt 4 tyre, 18 heste, 10 plage og føl. 
Gården havde desuden opdræt af smågrise fra 30 søer. Til dette dyreholdsrøgt og -pleje var ansat en forvalter, en fodermester, 2 elever, en forkarl samt 10 karle. Det øvrige personale bestod af en hjulmand, en husjomfru og fire piger. Om sommeren var yderligere ansat 10 daglejere og 10 polske roearbejdere.
Hovedbygningen, som er opført i sidste halvdel af 1800-tallet, blev ombygget til sit nuværende udseende i 1911.
I denne periode hørte der to jordløse huse til gården. Det ene af dem findes stadig.
Der blev drevet landbrug på Nyvangsgården frem til 1965, hvor forsvaret overtog stedet og brugte det som øvelsesterræn frem til 1985.
Efter lukningen af Holbæk Kaserne blev Nyvang overdraget til Holbæk Kommune, som startede en produktionsskole på området
       
       
 

Andelslandsbyen Nyvang

 
I 1992 åbnede Andelslandsbyen Nyvang.   
Ud over mejeri, smedje og husmandsbrug, som var de første bygninger der blev opført, er der kommet Brugsforening, Zonestation, Brevindlevering, Radioforretning, Slagterbutik, Kirke med menighedshus, Forsamlingshus og Bagerbutik, en stor samling af hestekøretøjer samt mange udstillinger, både permanente og skiftende.
Andelslandsbyen er under stadig opbygning. 
ANDELSLANDSBYEN NYVANG er ikke et museum, men et historisk oplevelsescenter. Den besøgende kan både se, høre, lugte og smage sig frem. Der foregår nemlig daglig relevante aktiviteter i langt de fleste af Andelslandsbyens bygninger.    
Disse aktiviteter indbyder ofte gæster til at komme frem med egne erfaringer og kendskab til andelsperiodens forhold og mennesker, og det er netop en del af ideen.                                                                                                                          
ANDELSLANDSBYEN NYVANG, der nu er en selvejende institution, som drives af nogle få ansatte og mange frivillige, modtager offentlige midler til hjælp til den daglige drift, mens penge til nyanlæg skaffes fra forskellige sponsorer og fonde.
       
       
 

Tilbage til start