Orø

       
Orø er en ø på godt 14 km², der er beliggende inderst i Isefjorden.                                                                                                                                                               På øen, som har 906 indbyggere (2009), ligger fire byer: Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby, og der er omkring 1200 sommerhuse på øen.                                               Orø var indtil kommunalreformen i 1970 en selvstændig sognekommune i Holbæk Amt men er i dag en del af Holbæk Kommune. Orø har købmænd, postbutik, kro, egen læge og skole til og med 6. klassetrin (2009).                                                                                                                                                                                             Man kommer til Orø med færge fra Holbæk til Brønde (30 min) eller med kabelfærge fra Hammer Bakke i Hornsherred over Østreløb (6 min).                                             På Orø findes to nationale seværdigheder: Orø Kirke og Orø Museum/Orø Minder, der har samlinger af effekter fra øens bondeliv.
       
       
 
 
 
 

Kort over Orø

Partier fra Orø

 
 

Bybjerg

       
       
 
 
 

Orø Cafeteria

 
       
       

Parti med Mejeriet

Andelsmejeriet

       
       
 

Orø Kro og Hotel

 
Kroens nyere historie starter omkring 1822, hvor Bonden på Stensbjerggård udstykkede fire byggegrunde.                                                                           Handelsmanden Hans Pedersen fra Gladsaxe købte en af de fire byggegrunde, hvor han byggede et hus og indrettede det til kro. Kroen blev drevet af familie, indtil 1884 da den blev solgt til Niels Iversen.                                                                                                                                                                                                                        I 1893 blev kroen solgt til Anders Christian Andersen fra Orø, der var god søgning i hans tid, da det var øens eneste samlingssted.                                                           Kroen fik Julius Cosmus Petersen som ejer i 1908 tidligere møbelsnedker. Han malede og dekorerede alle kroens vægge med kæmpe lærreder. Han købte den grund hvorpå Orøstrand skolehjem ligger i dag og havde planer om at bygge et badehotel, men efter nogle år med fugleskydninger solgte han grunden til skolehjemmet. Han byggede flere alen til kroen mod syd og ligeledes en etage på selve kroen, hvor der blev indrettet flere gæsteværelser samt en keglebane mod nord.
Kroens næste ejer var Peter Nielsen, han havde tidligere bestyret jernbane-stationens restaurant i Holbæk og efter ham kom Balle som hidtil havde været tjener i Grundtvig Hus i København.
Da han døde fortsatte hans enke bistået af tjener Lassen, men i 1927 solgte hun kroen.
Ved ejerskiftet blev der samlet underskrifter for at få kroen lukket. Det var især pastor Lindhardt, doktor Rasmussen og smed Andersen der gjorde et energisk arbejde, men kroen fik bevillingen og fortsatte med N. Chr. Petersen som kromand. Han satsede på sommergæster, men i 1943 solgte han den til Oskar Petersen for pris kr. 63.000. Allerede året efter blev kroen solgt til G. Hildsgård som var meget foretagsom og han havde især i krigens år en mægtig forretning med sommergæster, da folk jo ikke kunne rejse til udlandet.
Foruden kroens værelser var alle de værelser i byen der kunne opdrives belagt. Hildsgårds store interesse var at stange ål og hans specialitet på kroen var derfor stegt ål og det er det stadigvæk den dag i dag.                                                                                                                                                                                                             Kroens næste ejer var en skotøjsfabrikant der hed Mejlby, men han kørte fast så Hildsgård overtog den igen kort tid inden Isbold kom til. Men det gik ikke og kroen stod tom i et år indtil 1958 hvor den blev overtaget af Peter Stensbøg.
Så blev den nye Holbæk færge sat ind og det betød flere biler og turister til kroen.Stensbøg solgte i 1961 på grund af sygdom og køberen hed Oskar Petersen.
Efter en omskiftelig tilværelse fik kroen med oprettelsen af Østre Færge i 1962 sit nuværende gode ry som et yndet udflugtsmål for folk ”udefra”, men det blev for meget for Oskar Petersen så han solgte kroen samme år til Valdemar og Anni Bruun fra Elverdamskroen.
I 1979 overtog børnene Kirsten og Svend Bruun og har siden 1985 været drevet af Svend Bruun og fru Søs.
I dag er der både kro og plads til at fejre familiebegivenheder - og der er gennem de senere år skabt de helt rigtige rammer for alle former for kursus- og konferenceophold. Desuden har kroen et godt køkken og 21 dobbeltværelse
I starten af 2010 skiftede Orø Kro ejer, idet en kreds af lokale Orøboere gik sammen og købte kroen.                                                                                                    Kroen står overfor en gennemgribende renovering og modernisering i 2011 og vil herefter fremstå som en moderne kro med et højt kvalitetsniveau.
       
       
 
 
 

Orø Museum

 

Orø Minder/Orø Museum.

Lille, hyggeligt museum, idyllisk beliggende ved kirken i den gamle Landsby, Bybjerg, i et lille anlæg med fin udsigt over øen mod nord. Museet har til huse i øens tidligere, omkring 200 år gamle fattighus, der fra 1965 har været rammen om museets omfattende samling af bohave og brugsting fra det gamle landsbysamfund. Orø dannede tidligere rammen om et rigt samfund med beboelse fra tidlig stenalder. Mange fund fra stenalder, bronzealder op til vor tid viser dette.

Orøkorset, et stort relikviekors af guld kan ses i kopi. En plancheudstilling fortæller om Orø-Holbæk overfarten i 150 år. Museets omfattende dokument- og fotosamling giver oplysning om livet på Orø før og nu og gør museet til et velegnet udgangspunkt for ture på øen og museets personale er gerne behjælpelig med information om dette.

       
       
 

Orø Kirke

 
 

Orø gamle Præstegaard

 

Udsigt fra Kirketårnet

Orø Kirke er udgør den lokale folkekirke Orø ved Holbæk.

Dens kor og skib er opført i senromansk tid af kampesten med tilhugne kvadre på hjørner og omkring døråbninger, samt vinduesindfatninger af kridt og munkesten. Begge de rundbuede døre er bevarede, norddøren er tilmuret. Der kan spores otte oprindelige vinduer i murværket, de er svagt tilspidsede, hvilket tyder på, at kirken er opført sent i 1200-tallet.

Tårnet er opført i begyndelsen af 1500-tallet, samtidig opførtes våbenhuset og sakristiet. Kirken blev hårdhændet istandsat i slutningen af 1800-tallet, hvorved to romanske vinduer i skibets nordmur blev ødelagt.

Den romanske korbue er bevaret med kragbånd af kridt. I slutningen af 1400-tallet fik kor og skib indbygget krydshvælv, alle har dobbelte kragbånd på vægpillerne. Ved en restaurering af gulvet fandt man rester af glaserede fliser med rosetmønster. Altertavlen er et renæssancearbejde, der er beslægtet med tavlen i Strø Kirke.

Prædikestolen er leveret i 1632 og bærer våben for Urne og Arenfeldt, lydhimlen bærer Christian 4.'s initialer. På skibets nordvæg er opsat en Pieta-gruppe, der formodentlig stammer fra o. 1450. Korbuekrucifikset fra o. 1500 med sidefigurer er genopsat på sin oprindelige plads over korbuen. Apostlen Johannes holder en posebog i højre hånd.

I 2001 fandt man kalkmalerier på nord- og sydvæggen i skibets 1. fag i forbindelse med kalkning af kirken. De er blevet afdækkede og ved samme lejlighed afdækkede man hvælvets ribbedekorationer. På nordvæggen ses en rytter, muligvis Sankt Jørgen, billedet er blevet noget ødelagt af restaureringsarbejdet i 1897, da man udvidede de romanske vinduer. På sydvæggen ses en engel, som muligvis hører til en fremstilling af Bebudelsen, i så fald skal Maria være bag vægpillen. De to kalkmalerier og hvælvets ribbedekoration er blevet afrenset og restaureret uden tilmalinger af betydning.

       
       
 
 

Orø Havn

 
 
  Færgelejet Østre Færge på Orø  

Østre Færge kabelfærge fra Hammer Bakke.

       
       
 

Orøstrand / Orø Ungdomshjem

 

Orøstrand blev indviet i 1901. Baggrunden for oprettelsen af Iagttagelseshjemmet Orøstrand, som det dengang hed, var, at fængselspræsten pastor Siegfried Hedegaard Nissen (1868-1933) blev oprørt og forarget over datidens behandling af børn.

I slutningen af 1800-tallet flyttede store mængder af bønder med deres familie til København. Mange var ikke i stand til at skaffe føden, så børnene måtte stjæle, hvis de ikke ville sulte. Det var forbudt at stjæle så meget som et æble, og børn blev anholdt og fængslet for æbleskud.

Pastor Nissen havde udset sig Orø i Isefjorden – her skulle bygges et hjem efter norsk forbillede: “Der er saa smukt ovre paa den lille Ø, som ogsaa af andre Grunde egner sig godt til et saadant Hjem.”

Der er den store fordel ved en ø, at man bor isoleret på en naturlig måde, og her kunne disse drenge bo afsondret og komme væk fra det Københavnske gadeliv. Der blev indkøbt 55 tangparceller. Orøstrand blev bygget og blev officielt indviet den 11. juli 1901.

Formålet med Orø Iagttagelseshjem var, at man skulle iagttage børnenes forskeligheder. Ud fra børnenes forskelligheder skulle man så finde familieplejer, der netop passede til børnene.

Teologen og læreren Ludvig Beck (1866-1948) blev institutionens første forstander. Institutionen var den første af sin art, og adskillige forstandere for danske optagelseshjem har fået deres udannelse hos Beck og er påvirket af hans synspunkter. Et kernepunkt for Beck var, at institutionen skulle have karakter af et virkeligt hjem, der træder i det naturlige hjems sted. En overordnet formålsparagraf for børnenes ophold på Orøstrand var: “Børnene skal opdrages til gode duelige kristne Agerdyrkere”.

I 1923 omdannes Orøstrand til Orø Ungdomshjem, hvor der så kun er piger.

Fra 1957 indrettes Orøstrand til et iagttagelseshjem for drenge. Fra 1965 et skolehjem og fra 1976 omdannes institutionen til skole- og behandlingshjem for 7- til 12-årige drenge og piger. I 1981 blev Københavns Kommunes Børnehjem Viskinge lagt ind under Orøstrand, men således at Viskinge er en selvstændig afdeling. Orøstrand og Viskinge arbejder ud fra de samme grundholdninger og teorier.

       
       

Parti fra Næsby

Parti fra Gamløse

Stranden ved Orø

Stranden ved Orø Plantage

Fra Orø Plantage

Parti fra Orø

       
       
 

Tilbage til start